Kursus Sealtersk 1 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thússide
kursussen
Natuermetoade: maklik en duorjend !
 
 

Läkse een (Les 1) - gouden Dai

  Klik op 'e lûdsprekker en harkje nei de tekst.*)
It lûd is yn MP3 (MPEG). It wurket goed mei de Windows Mediaspiler. Foar kiezen tusken oanwêzige spilers sjoch hjir of dêr. Soms is it nedich it werjeftefinster fan in spiler te ferlytsjen oan't sawat 10 x 3 sm. Om de tekst sichtber te hâlden: klik eventueel rjochts op'e lûdsprekker en iepenje yn nij tabblêd.

Hoefolle persoanen prate der?* (bûten de oankundiging fan de les).
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Wat dogge se? Se inoar.
Typ in Frysk wurd yn it fekje

*Troch klikken op'e skaal fan'e Mediaspiler kin hieltyd in beskaat stikje oerdien wurde.
  fierder Eventueel kopiearje en ynfoegje:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Oerstallige spaasjes opromje
).


Harkje nochris.
Nei de oankundiging fan 'e les binne der twa manlju dy't prate: Dierk en Wülm.
------------------------------------
Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Harkje en antwurdzje!
Ferlykje Jo útspraak!
!! FERNIJD !!
 
 

------------------------------------
Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Sprek nei it pypke en harkje!
---------------------
Doch dizze oefening oan't Jo de krekte útspraak hawwe ---------------------
Sjoch net fierder foar't Jo dizze oefening makke hawwe!

It is de bêste wize om de krekte útspraak en yntonaasje te krijen sûnder troch de tekst steurd te wurden!

Opmerkings graach nei myn Email-adres

  Läkse een
   
   
   
DIERK: Gouden Dai, Wülm!

WÜLM: Gouden Dai, Dierk!

DIERK: Wo gungt et die?

WÜLM: Mie gungt et goud.
Harkje en lês de tekst.

Lear de
nije wurden.
------------------------------------
Harkje en sis Wülm nei!

Jo binne WÜLM: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei.

Jo binne DIERK: Sprek nei it pypke!
------------------------------------
Rieplachtsje de spraakleare.

fierder boppeOefeningen (tink om de lêstekens)  

Goendei.

Set de sin oer yn it Sealtersk en typ de oersetting yn it fekje

Mei my giet it goed.

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje

Harkje nei de tekst en besykje him yn it Sealtersk op papier te skriuwen.
Ferlykje mei de orizjinele tekst..
fääre boppe

 


Gean nei it FORUM foar fragen of diskusje oer de lessen. Kom yn'e kunde mei de oare kursisten.


 
!!!!NIJ FORUM!!!!
 


Nei boppen